جدول امتیازات باشگاه مشتریان پارادایس

 

 کارت هدیه نقدی 100.000 تومانی امتیاز150
 کارت هدیه نقدی 220.000 تومانی امتیاز 300
کارت هدیه نقدی 340.000 تومانی امتیاز 450
کارت هدیه نقدی 460.000 تومانی امتیاز 600
کارت هدیه نقدی 570.000 تومانی امتیاز 750
کارت هدیه نقدی 680.000 تومانی امتیاز 900
کارت هدیه نقدی 800.000 تومانی امتیاز 1050
کارت هدیه نقدی 910.000 تومانی امتیاز 1200
کارت هدیه نقدی 1.080.000 تومانی امتیاز 1350
کارت هدیه نقدی 1.210.000 تومانی امتیاز 1500
کارت هدیه نقدی 1.320.000 تومانی امتیاز 1650
کارت هدیه نقدی 1.500.000 تومانی امتیاز 1800

 

2.در باشگاه پارادایس برای روز تولد شما هم20 امتیاز در نظر گرفته شده که به امتیاز فروش شما افزوده خواهد شد .

3.بهترین و بیشتر امتیازی میتوانید توی باشگاه پارادایس کسب کنید از روش آشنایی دوستانی که با شرکت پارادایس همکاری ندارن با معرفی شرکت پارادایس و گرفتن سایت اصلی پارادایس از طریق شما و ثبت درخواست اولیه شما به عنوان معرف 20 امتیاز دریافت میکنید و آژانس معرفی شده 10 امتیاز کسب میکند .

4.درخواستهایی مورد تایید میباشند که از حسابداری شرکت پارادیس تاییدیه تسویه درخواست رو داشته باشند در غیر اینصورت درخواست ثبت شده در باشگاه مورد تایید نمیباشد .

5.درخواستهای هتل 2شب به بالا در سایت پارادایس در باشگاه مشتریان شامل امتیاز میباشد .

6.جدول امتیاز دهی باشگاه مشتریان پارادایس راهنمای شما در بدست آوردن امتیازات بیشتر و رسیدن به جوایز بهتر خواهد بود.

ویزای تک دبی 1
ویزای تک عمان 1
ویزای تک قطر 5
هتل تک دبی 3
هتل تک عمان 3
هتل تک قطر 5
هتل+ویزا دبی 3
هتل+ویزا عمان 5
هتل+ویزا قطر 10
هدیه تولد مسول فروش 20

 

فهرست