ویزای داخل الدوله چیست؟ ویزای است که بد.ن خروج مسافر از خاک کشور امارات صادر میشود . در این نوع ویزا نیاز به خروج مسافر از کشور امارات نیست و بسته به نیاز مسافر میتواند تا مهلت مقرر در کشور امارات اقامت نماید به این نوع ویزا (inside visa) میگویند.

فهرست